• Sản phẩm

Quy trình quản lý tài sản cố định

Giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp 3S ERP cung cấp phân hệ Quản lí tài sản cố định (TSCĐ) cho doanh nghiệp với các chức năng và quy trình được mô tả trong hình vẽ sau:

Quy trinh quan ly tai san

Phân hệ quản lí TSCĐ quản lí hầu hết các giao dịch liên quan đến quản trị và kế toán TSCĐ, bao gồm các chức năng sau:

  • Nhập thông tin tài sản mới.
  • Nhập và chuyển đổi TSCĐ xây dựng dở dang.
  • Hỗ trợ các giao dịch trong quản lí tài sản như: thuyên chuyển, điều chỉnh nguyên giá, đánh giá lại tài sản, thanh lí tài sản và phục hồi tài sản.
  • Hỗ trợ nhiều phương pháp tính khấu hao tài sản.
  • Tự động tạo các bút toán kế toán phát sinh trong quá trình quản lí tài sản và chuyển bút toán từ sổ quản lí TSCĐ sang sổ cái tổng hợp.
  • Hỗ trợ các báo cáo quản trị liên quan đến TSCĐ.
Phone Gọi ngay
zalo chat Zalo chat
Facebook chat Facebook chat