• Sản phẩm

Quy trình quản lý tài chính kế toán

Phân hệ quản lí tài chính kế toán trong giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp 3S ERP có các phần hành sau:

  1. Quản lý kế hoạch tài chính (Financial Planning)
  2. Kế toán tổng hợp (GL – General Ledger)
  3. Kế toán vốn bằng tiền (CM – Cash Management)
  4. Kế toán phải thu (AR-Accounts Receivable)
  5. Kế toán phải trả (AP – Accounts Payable)
  6. Kế toán chi phí giá thành (Costing)
  7. Kế toán thuế (Tax)
  8. Báo cáo tài chính (Financial Statement)

Các giao dịch kế toán được tích hợp với các phân hệ quản lí khác như Quản lí kho, quản lí mua hàng hoá – vật tư, quản lí bán hàng và quản lí sản xuất. Nhờ đó, khi các giao dịch tác nghiệp xảy ra thì các bút toán hạch toán tương ứng như tăng, giảm hàng tồn kho (từ phân hệ quản lí kho), công nợ phải thu (từ phân hệ bán hàng), công nợ phải trả (từ phân hệ mua hàng), kế toán giá thành (từ phân hệ sản xuất) được tạo ra tự động và ghi vào các sổ phụ kế toán. Hệ thống tích cho phép giảm thiểu thời gian nhập liệu và luôn đảm bảo tính chính xác của số liệu kế toán phát sinh.

Ke toan tong hop

Cuối kì, cán bộ có trách nhiệm phải thực hiện việc đóng sổ tại phân hệ Sổ cái tổng hợp để hoàn tất việc quyết toán cho kì đó. Phân hệ này cung cấp các báo cáo theo quy định của Nhà nước cũng như các báo cáo quản trị theo yêu cầu quản lí của doanh nghiệp.

Phone Gọi ngay
zalo chat Zalo chat
Facebook chat Facebook chat